Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Szervező:  Székesfehérvári Szakképzési Centrum

 

székhelye:  8000 Székesfehérvár Budai út 45.

 

Lebonyolító:  Székesfehérvári Szakképzési Centrum

 

székhelye:  8000 Székesfehérvár Budai út 45.

 

Szervező végzi a „Szakmák Éjszakája 2018 – SZFSZC „elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása és az adatok egyeztetés a Szervező által fog történni.

 

 1. Általános szabályok és a kezelt adatok köre

 

Jelen szabályzat (továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Székesfehérvári Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) által szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik.

 

Az Adatkezelési Szabályzat a Centrum által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Centrum által a Játék során kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

A játékfeltételekről, a játékban részt vevők köréről, a játék menetéről a jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Játékszabályzat tartalmaz részletes tájékoztatót.

 

A Játékba nevezés feltétele, a Szakmák Éjszakája 2018 – Székesfehérvár Facebook esemény megosztás, illetve egy kép feltöltése valamely helyszínről  #széjfehérvár megjelöléssel, a megosztott poszt alá. A játékban a székesfehérvári események valamelyikén résztvevő játékos vehet részt.

 

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a Játékszabályzatban foglaltakat.

 

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

 

A játék menete szerint a játékos hozzászólásban releváns és helyes választ ad a posztban található kérdésre, ami a https://www.facebook.com/SzekesfehervariSZC/ oldalán található 2018. március 13. 22:00-től. A játékban releváns válasznak számít egy helyszíni fotó feltöltése és/vagy #szejfehervar megjelöléssel való ellátása.

 

A Játék időtartama:

kezdete: 2019.04.12. 16.00

vége: 2019.04.12. 21.59 

 

Nyeremények: 1db tablet

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • vezeték-és keresztnév
 • facebook felhasználó-név
 • postai cím
 • játékosról rögzített képfelvétel

 

 1. Az adatkezelés elvei

 

A Centrum a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.

 

A Centrum elkötelezett a Játékban résztvevők személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a Játékban résztvevők magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

 

A Centrum kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen szabályzatban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Játékban résztvevő hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

 

A Centrum minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Játékban részt vevők által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 • Az Adatkezelés célja

 

A Centrum adatkezelésének célja a Játék során megadott adatok során

 • a Játékban részt vevők azonosítása, a többi résztvevőtől való megkülönböztetése, a játékban résztvevővel való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 • a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés;
 • -a jogszabályok által esetlegesen elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását követően törli.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142590/2018.

 

 1. Az Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok Centrum általi felvétele és kezelése a Játékban részt vevő önkéntes hozzájárulásán alapul. A játékos a hozzájárulást a játékba való regisztrálással adja meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen résztvevő nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes résztvevő a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú résztvevő önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Centrumnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a résztvevő, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Centrum a regisztráció esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

A játékos által megosztott felhasználói tartalomért a játékos felel.

 

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Centrum a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a résztvevő hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a sikeres regisztrációval ad meg.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel és amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra akkor a Centrumnak az ajándék átadás/megküldésének céljából történő megkeresésére válaszolásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozza fel.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait (ideértve facebook felhasználó nevét is) adhatja meg.

 

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 

A Játékban részt vevő bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a Centrum Játékszabályzatban meghatározott elérhetőségein.

 

A játékos a kötelező adatkezelés kivételével törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a Centrum Játékszabályzatban meghatározott elérhetőségein. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményből való kizárást) eredményezhet.

 

A Centrum a Játékban részt vevő személyes adatait szankciószerűen a jelen szabályzatban, valamint a Játékszabályzatban meghatározott esetekben is törölheti. A játékos személyes adatait akkor is törli a Centrum, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

A Játék megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) esetleges kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Centrum törli a résztvevő Játékhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Játék átnevezése, átalakítása nem jelenti a Játék megszűnését.

 

Törlés helyett a Centrum zárolja a személyes adatot akkor, ha a Játékban részt vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a részt vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Centrum, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

 

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

 1. Tájékoztatás

 

A játékos bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Centrum által a Játékkal összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a Játékszabályzatban megjelölt elérhetősége(ke)n.

 

A Centrum a részt vevő kérelmére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, a Játékkal összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Centrum a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Centrumot tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Centrum a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 

 • Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 

A Játékban részt vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Centrumra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha a Centrum a részt vevő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett résztvevő személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Játékban részt vevő adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 • Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

 

A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Játékban részt vevő kifejezett, írásos hozzájárulása szükséges.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a játékos álláspontja szerint a Centrum ezen követelménynek nem tett eleget, úgy kérjük, hogy megkeresésével forduljon a Centrum Játékszabályzatban megadott elérhetőségein az Adatkezelőhöz.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén fordulhat az illetékes törvényszékhez, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.